PRAVILNIK za organizaciju i provođenje UniSport ZG natjecanja

 

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Zagrebački sveučilišni športski savez (dalje: ZSŠS) u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu (dalje: SUZ),
Studentskim zborom Sveučilišta u Zagrebu (dalje: SZZG), Studentskim centrom u Zagebu (dalje:
SCZG) i Sportskim savezom Grada Zagreba (SSGZ) organizira i provodi Prvenstva Sveučilišta u
Zagrebu – UniSport ZG natjecanja (dalje: UniSport ZG natjecanja).

Članak 2.
UniSport ZG natjecanja imaju zadaću da kod studenata potiču ostanak u sportu, razviju radne navike,
ustrajnost i druge kompetencije potrebne za kvalitetno studiranje i život, a ujedno služi za pomoć pri
odabiru sastava sveučilišne reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 3.
UniSport ZG natjecanja se održavaju u vremenu od 1. listopada jedne do 30. lipnja sljedeće godine.
UniSport ZG natjecanja se iznimno može produžiti do 30. rujna sljedeće godine zbog nemogućnosti
ranijeg održavanja natjecanja.

Članak 4.
UniSport ZG natjecanja se održavaju pod uvjetima koja određuju ovaj Pravilnik, Pravila pojedinih
nacionalnih sportskih saveza te posebne Propozicije i naputci organizatora.

Članak 5.
U pojedinom sportu mogu se primjenjivati eksperimentalna (modificirana) pravila u tekućoj
akademskoj godini.

SUDJELOVANJE NA UNISPORT ZG NATJECANJIMA


Članak 6.
Pravo sudjelovanja na Prvenstvima imaju:
1. ekipe visokih učilišta koje djeluju na Sveučilištu u Zagrebu i sveučilišnim sastavnicama
2. ekipe visokih učilišta koje djeluju na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije
3. redovni ili izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog, integriranog preddiplomskog i
diplomskog, dodiplomskog i poslijediplomskog studija s upisanom godinom u kojoj se održava
natjecanje, neovisno o dobi
4. studenti koji su diplomirali u prošloj akademskoj godini.
Zagrebački sveučilišni športski savez – UniSport ZG

Članak 7.
1.) U slučaju da na natjecanje ekipnih sportova nije prijavljena ekipa visokoškolske ustanove student ili
studentica te visokoškolske ustanove može sudjelovati u ekipi druge prijavljene visokoškolske ustanove.
2.) U ekipi visokoškolske ustanove može biti samo jedan student ili studentica (ovisno o natjecanju)
druge visokoškolske ustanove koja ostvaruje pravo nastupa sukladno članku 6. i on/ona ostaje članom te
ekipe do kraja natjecanja.

PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA UNISPORT ZG NATJECANJIMA

Članak 8.
1.) Svaka visokoškolska ustanova može prijaviti samo jednu ekipu u pojedinom sportu.
2.) Izuzetak su pojedinačni sportovi te manji ekipni sportovi za koje odluku donosi izvršni odbor ZSŠSa.

Članak 9.
1.) Svaki sudionik UniSport ZG natjecanja mora na vrijeme pismeno i online prijaviti svoje ekipe i
natjecatelje.
2.) Rok prijava određuje organizator, a rok ne može biti kraći od 10 dana osim u slučaju izvanrednih
okolnosti. Nepravodobne prijave neće se razmatrati.
3.) Svaki sudionik UniSport ZG natjecanja prvo predaje opću prijavu u kojoj je potrebno navesti ekipe
za pojedine sportove u kojima će nastupiti na UniSport ZG natjecanjima. Opća prijava mora biti
ovjerena žigom (visokoškolske ustanove ili sportske udruge) i potpisom nastavnika tjelesne i
zdravstvene kulture,prodekana za nastavu visokoškolske ustanove ili osobe ovlaštene za zastupanje
sportske udruge visokoškolske ustanove koja se prijavljuje za nastup.

Članak 10.
1.) Pismena nominativna prijava mora biti ovjerena žigom (visokoškolske ustanove ili sportske udruge)
i potpisom nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture,prodekana za nastavu visokoškolske ustanove ili
osobe ovlaštene za zastupanje sportske udruge visokoškolske ustanove koja se prijavljuje za nastup.
2.) Online nominativna prijava popunjava se na obrascu objavljenom na službenoj stranici ZSŠS-a.
Nominativna prijava mora sadržavati ime voditelja visokoškolske ustanove koji je odgovoran za
predstavljanje visokoškolske ustanove koja se prijavljuje, naziv visokoškolske ustanove i druge podatke
koji se traže na obrascu.
3.) Sastavni dio nominativne prijave su životopisi natjecatelja i slike natjecatelja. Životopisi se predaju
online zajedno s online nominativnom prijavom u europass formatu ili formatu kvalitetom
ekvivalentnom europass formatu. Prijave bez priloga životopisa i slika natjecatelja neće se razmatrati.
4.) Predajom nominativne prijave sa svim dodacima, ekipe i natjecatelji pristaju na korištenje životopisa
i slika u promidžbene i sponzorske svrhe.

Članak 11.
Ždrijeb natjecanja za sportske igre provodi se uzimajući u obzir sljedeće kriterije prema redoslijedu
kako je navedeno:
Zagrebački sveučilišni športski savez – UniSport ZG
1. plasman na prošlogodišnjem natjecanju
2. ždrijeb za tekuću natjecateljsku godinu

Članak 12.
1.) Radi utvrđivanja prava nastupa pojedinaca za pojedinu ekipu, svaki natjecatelj dužan je prije svog
prvog nastupa voditelju natjecanja predati dokument kojim dokazuje studentski status, a to je:
1. indeks, x-ica ili UniSport iskaznica
2. potvrđena lista sudionika sa žigom i potpisom ovlaštene osobe visokoškolske ustanove koja se
prijavljuje za nastup
3. potvrda o studiranju
2.) Nakon prijave, natjecatelj u svakom sljedećem nastupu, svoj identitet mora dokazati bilo kojom
službenom ispravom koja sadrži sliku.
3.) Ukoliko bilo koji sudionik natjecanja zahtjeva potvrdu studentskog statusa pojedinaca, voditelj
natjecanja može tražiti na uvid indeks pojedinca čiji je studentski status doveden u pitanje.
4.) Ako za ekipu nastupi igrač za kojeg se utvrdi da je nastupao za drugu ekipu, ekipa za koju je
nastupao nakon svojeg prvog nastupa bit će diskvalificirana.

ORGANI PRVENSTVA

Članak 13.
UniSport ZG natjecanja provodit će sljedeći organi koje određuje organizator:
Sportski direktor
 Komisija za provedbu sportskih natjecanja
 Voditelj natjecanja 
 Stegovna komisija
 Natjecateljska komisija

SPORTSKI DIREKTOR
Članak 14.
1.) Sportskog direktora imenuje Izvršni odbor ZSŠS-a.
2.) Zadaci Sportskog direktora su sljedeći:
 nadzor i odgovornost za provođenje UniSport ZG natjecanja
 izrada i provođenje marketinškog plana UniSport ZG natjecanja 
 rukovođenje natjecanjima u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim pravilnicima koji se
primjenjuju u natjecanju, odnosno Odlukama Izvršnog odbora ZSŠS-a 
 praćenje i proučavanje sustava natjecanja i predlaganje izmjena i dopuna 
 pripremanje prijedloga uputa vršenja dužnosti Voditelja natjecanja na utakmicama
 educiranje Voditelja natjecanja i zapiničara za evidenciju podataka u aplikaciju
 pripremanje i predlaganje svih normativnih akata i odluka potrebnih za natjecanje 
Zagrebački sveučilišni športski savez – UniSport ZG
 osiguravanje i provođenje svih ostalih radnji i mjera potrebnih za uspješno funkcioniranje
natjecanja 

KOMISIJA ZA PROVEDBU SPORTSKIH NATJECANJA

Članak 15.
1.) Komisiju za provedbu sportskih natjecanja i Predsjednika komisije imenuje Izvršni odbor ZSŠS-a.
2.) Zadaci komisije su sljedeći:
 nadzor i odgovornost za provođenje UniSport ZG natjecanja
 predlaganje voditelja natjecanja i nadzor nad istima 
 utvrđivanje satnice, osiguravanje termina na sportskim terenima te odobravanje promjene
termina i satnice natjecanja sukladno Propozicijama natjecanja i odlukama Izvršnog odbora
ZSŠS-a
 određivanje sudaca za utakmice
 kontroliranje i osiguravanje ispunjavanja uvjeta neophodnih za odvijanje natjecanja
 kontrola vršenja dužnosti Voditelja natjecanja na utakmicama
 dogovaranje transporta natjecatelja sukladno uputama Izvršnog odbora ZSŠS-a
 osiguravanje prijave natjecanja nadležnim institucijama
 osiguravanje dodatnog osoblja; redara i bolničara

VODITELJ NATJECANJA

Članak 16.
1.) Voditelja natjecanja (dalje: Voditelj) određuje Izvršni odbor.
2.) Zadaci Voditelja su sljedeći:
 zastupanje rukovodstva natjecanja i nadležnost za kontrolu cjelokupne organizacije utakmice 
 obvezan dolazak u dvoranu najmanje pola (1/2) sata prije vremena određenog za početak
utakmice
 priprema svih marketinških i promotivnih materijala unutar lokacije natjecanja sukladno
uputama Sportskog direktora i Predsjednika komisije za provedbu sportskih natjecanja
 prisustvovanje sastanku službenih osoba i predstavnika ekipa sudionika pred utakmicu 
 obvezan je sačiniti kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice) odmah po završenoj
utakmici u nazočnosti suca i ovlaštenih predstavnika ekipa sudionika 
 obvezan je voditi i ostalu dokumentaciju vezanu uz natjecanje sukladno uputama Sportskog
direktora i Predsjednika komisije za provedbu sportskih natjecanja
 dužan je po završetku dana natjecanja napisati detaljan izvještaj sukladno uputama Sportskog
direktora i Predsjednika komisije za provedbu sportskih natjecanja
 podnošenje prijava Stegovnoj komisiji protiv sudionika natjecanja koji prekrše odredbe
propozicija u pojedinom sportu
 podnošenje prijava Stegovnoj komisiji protiv stručnih osoba (suci, delegati, zapisničari,
mjerioci vremena, bolničari, fotografi, snimatelji) koji prekrše odredbe propozicija u pojedinom
sportu ili nesavjesno obavljaju svoj posao
 registracija utakmica i rješavanje svih prigovora i žalbi na odigrane utakmice u I. stupnju 
 vođenje tablice natjecanja 
 obvezan je preuzeti, upotrebljavati sukladno namjeni i vratiti svu opremu (sportsku i popratnu)
Zagrebački sveučilišni športski savez – UniSport ZG
potrebnu za normalno funkcioniranje natjecanja te za istu i odgovara 
 obvezan je izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Sportski direktor ili Komisija za provedbu
sportskih natjecanja
 rješavanje žalbe u I. stupnju 
 osiguravanje reda na igralištu za vrijeme odigravanja utakmica 

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 17.
1.) Stegovnu komisiju imenuje Skupština ZSŠS-a. Stegovna komisija se sastoji od 3 člana, a čine je
članovi ZSŠS-a.
2.) Zadaci Stegovne komisije su:
 rješavanje žalbi u II. stupnju 
 rješavanje prijava Voditelja natjecanja protiv sudionika natjecanja
 rješavanje prijava Voditelja natjecanja protiv stručnih osoba

NATJECATELJSKA KOMISIJA

Članak 18.
1.) Natjecateljsku komisiju imenuje Izvršni odbor ZSŠS-a. Natjecateljska komisija se sastoji od 5
članova, a čine je član Skupštine ZSŠS-a, predstavnik SZZG-a, predstavnik Ureda za sport Sveučilišta u
Zagrebu, predstavnik SCZG-a i tajnik ZSŠS-a.
2.) Zadaci Natjecateljske komisije su:
 briga o regularnosti natjecanja 
 proglašavanje tablice natjecanja 

OPREMA EKIPA ZA NATJECANJE

Članak 19.
Sve visokoškolske ustanove koje sudjeluju na UniSport ZG natjecanjima dužne su za svoje ekipe
osigurati odgovarajuću sportsku opremu uvažavajući specifičnosti pojedinih sportova. Oprema se sastoji
od jednoobraznih dresova s brojevima, na koje, po mogućnosti, valja staviti znak ili natpis
visokoškolske ustanove koja se natječe.

Članak 20.
Na opremi i dresovima dozvoljeno je nošenje reklama i natpisa sponzora, osim ako isto nije regulirano
posebnom odlukom Izvršnog odbora ZSŠS-a.
Zagrebački sveučilišni športski savez – UniSport ZG

NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 21.
Za postignuti plasman na Prvenstvu u pojedinom sportu nagradit će se tri prvoplasirane ekipe, odnosno
tri prvoplasirana pojedinca. Tri prvoplasirana pojedinca / ekipe dobivaju medalje u privatno vlasništvo i
pehare za visokoškolsku ustanovu.

Članak 22.
1.) Najbolja visokoškolska ustanova u muškoj i ženskoj konkurenciji odredit će se temeljem zbroja
postignutih rezultata na Prvenstvu u pojedinom sportu i to na sljedeći način:
U ekipnim sportovima broj bodova jednak je broju prijavljenih ekipa u obrnutom skaliranju, odnosno:
Na primjer, ukoliko je prijavljeno 16 ekipa tada se bodovanje odvija na sljedeći način:
 1.mjesto – 16 bodova + 3 bodova
 2.mjesto – 15 bodova + 2 bodova
 3.mjesto – 14 bodova + 1 bod

 14.mjesto – 3 boda
 15.mjesto – 2 boda
 16.mjesto – 1 bod
2.) U pojedinačnim sportovima dodjeljuju se pehari i medalje, ali se ne ubrajaju bodovi u kupnom
plasmanu, već samo ekipni bodovi u tim sportovima. U manjim ekipnim sportovima, ukoliko
visokoškolska ustanova ima više ekipa, bodove za ukupni poredak visokoškolska ustanova će dobiti
samo za najbolje plasiranu ekipu u pojedinom sportu.

Članak 23.
1.) Ukoliko ekipa visokoškolske ustanove neopravdano izostane s utakmice gubi 1 bod u natjecanju te
je visokoškolska ustanova, odnosno sportska udruga dužna uplatiti Kotizaciju II.
2.) Nakon drugog neopravdanog izostanka u pojedinom sportu, visokoškolska ustanova je ponovno
dužna uplatiti Kotizaciju II. te će se ekipa će automatski diskvalificirati iz daljnjeg natjecanja i gubi 3
boda u ukupnom zbroju za najbolju visokoškolsku ustanovu.
3.) Kod pojedinačnih sportova uzet će se u obzir ima li visokoškolska ustanova predstavnika u drugim
disciplinama (u istome sportu) te se u tom slučaju ne oduzimaju bodovi.
4.) Nakon 4 diskvalifikacije visokoškolska ustanova se suspendira do sljedeće akademske godine.
Izvršni odbor može opozvati takvu odluku.
5.) Odgoda utakmica nema.

Članak 24.
Proglašenje rezultata s podjelom nagrada i priznanja obavit će se odmah po završetku pojedinog
natjecanja ili na završnoj svečanosti.
Zagrebački sveučilišni športski savez – UniSport ZG

POSTUPAK POVODOM ŽALBE

Članak 25.
Ekipa koja smatra da je u svom nastupu oštećena ima pravo žalbe.
Žalba se može podnijeti u elektronskom obliku Voditelju natjecanja u roku od 24 sata no mora biti
najavljena u pismenom obliku Voditelju natjecanja u roku 60 minuta od odigranog susreta.

Članak 26.
Nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a
utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.
Uz žalbu je potrebno izvršiti uplatu takse u iznosu od 200 HRK.
Taksa se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.

Članak 27.
Žalbu u I. stupnju rješava Voditelj natjecanja u roku od 24 sata.
Žalbe na odluke Voditelja natjecanja podnose se Stegovnoj komisiji u roku 48 sati od uručenja odluke.
Žalba se podnosi preko Voditelja natjecanja, čija se odluka žalbom pobija.
Odluke o podnijetim žalbama na odluke Voditelja natjecanja donose se najkasnije u roku 48 sati od
trenutka prijema žalbe.
Rješenje Stegovne komisije je konačno.

Članak 28.
Izbornik, kojeg bira Izvršni odbor Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza, bira i vodi reprezentaciju
na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.

TROŠKOVI ORGANIZACIJE

Članak 29.
Organizator osigurava sredstva za korištenje objekata, stručnog rada (suci, delegati, zapisničari,
mjerioci vremena, bolničari, fotografi, snimatelji) i nagrada.

Članak 30.
1.) Sudionici UniSport ZG natjecanja dužni su uplatiti Kotizaciju I. za svoj nastup na pojedinim
sportovima.
2.) Visinu Kotizacije I. i Kotizacije II. donosi Izvršni odbor ZSŠS-a.
3.) Visokoškolske ustanove, odnosno sportske udruge dužne su Kotizaciju I. i Kotizaciju II. uplatiti do
kraja sezone.
4.) Ekipe koje ne uplate Kotizaciju I. i Kotizaciju II. nemaju pravo nastupa na sljedećim akademskim
godinama sve do provedene uplate i diskvalificirani su sa natjecanja te se brišu iz sustava bodovanja za
najbolje plasirane ekipe u muškoj i ženskoj kategoriji.
Zagrebački sveučilišni športski savez – UniSport ZG

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Sudionici nastupaju na vlastitu odgovornost.

Članak 32.
Pravo tumačenja, izmjena i dopuna ovih Pravila i Propozicija zadržava izvršni odbor ZSŠS-a. O svim
izmjenama i dopunama sudionici UniSport ZG natjecanja bit će na vrijeme obaviješteni.

Članak 33.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 34.
Donošenjem ovog Pravilnika stavlja se van snage prethodni Pravilnik.
U Zagrebu, 13. listopada 2017.
__________________
Davor Pavlović, prof.
Predsjednik ZSŠS-a