Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14),i članka 14 56
Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13),
Skupština Sportske udruge Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održana
25.5.2015. godine, donijela je

S T A T U T

Sportske udruge Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

I OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o
ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se
ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu
učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj
odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i
načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju
mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu
likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i
raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge
te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od
značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Sportska udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Skraćeni naziv Udruge je: SUFF
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Ivana Lučića 3
Članak 3.

Sportska udruga Filozofskog fakulteta je sportska udruga registrirana pri Gradskom
uredu za opću upravu. Sportska udruga Filozofskog fakulteta je neprofitna pravna
osoba.

Članak 4.

Udruga ima znak : dvije ( 2 ) gornje polukružnice različita promjera unutar kojih je
polukružno upisan naziv Sportska udruga Filozofskog fakulteta ; na podnožju tih
polukružnica je pravokutnik sive boje unutar kojeg su utisnuta početna slova naziva
SUFF u bijeloj boji, u središnjem dijelu kružnice i pravokutnika, a ispred njih nalazi se
glagoljičko slovo ” M ” simbol mudrosti. Ispred svih nabrojenih dijelova u središnjem

dijelu znaka nalaze se stilizirana 2 vježbača kao i na pečatu. Ispod pravokutnika ispisan
je natpis Sveučilišta u Zagrebu

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okrugla oblika promjera 4,0 cm. s 2 ( dva )
koncentrična kruga ( većeg i manjeg ) između kojih je upisan tekst koji glasi : Sportska
udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu . Unutar manjeg kruga nalaze se 2 (
dvije ) stilizirane figure vježbača u raskoraku, jedan iza drugoga. Prednji je vježbač
bijele boje, a stražnji crne boje.

Članak 6.

Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za
zastupanje Udruge.

II CILJEVI , PODRUČJE(A) DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI
UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja cjelokupne sportske
aktivnosti svih studenata, profesora i djelatnika s namjerom prezentiranja ugleda
Filozofskog fakulteta.
Udruga, sukladno ciljevima Udruge, djeluje na području sporta.

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su :
– planiranje rada i razvitka sporta na Filozofskom fakultetu ;
– organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za
natjecanja ;
– poduka i trening studenata, profesora i djelatnika – odraslih osoba u rekreativne
i/ili natjecateljske svrhe ;
– pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske,
odnosno državne reprezentacije ;
– upravljanje sportskim objektima kojih je Udruga vlasnik ili korisnik
– poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada ;
– održavanje i razvijanje psihofizičkih sposobnosti i vještina kroz sport i rekreaciju;
– osiguravanje financijskih sredstava te trošenje financijskih sredstava u skladu s
propisima zakonodavca;
– sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima, skupovima, seminarima
i predavanjima vezanim za ciljeve Udruge
– suradnja s drugim udrugama koje podržavaju ciljeve Udruge
– ukupnom aktivnosti Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti
kroz bavljenje sportom .

Članak 9.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene
Statutom, posebice:
– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima,
pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
– putem medija.
III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba. Članom Udruge
može postati svaki redovni, izvanredni student, apsolvent, učitelj, asisent, vanjski
suradnik, svi djelatnici zaposleni na Filozofskom fakultetu te svaka druga zainteresirana
fizička i pravna osoba.Članovi su podijeljeni u sportske sekcije i sportske ekipe.

Članak 11.
Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu)
člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva
u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov
zahtjev.
Članak 12.
Visinu članarine određuje Upravni odbor za svaku tekuću godinu.

Članak 13.
Prava, obveze i odgovornosti članova su:
– bavljenje aktivnostima Udruge
– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
– čuvanje i podizanje ugleda Udruge
– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza
– plaćanje članarine
Članak 14.
Članstvo u Udruzi prestaje:
– dragovoljnim istupom
– neplaćanjem članarine
– isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati
članarinu za tekuću godinu. Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši
odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom
članstvu.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Časni sud.
Članak 15.
Udruga se može udružiti u sportski savez i u druge sportske asocijacije, sukladno
Zakonu.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 16.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova
Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Udruge u cjelini
odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Upravni odbor imenuje arbitražno vijeće između
članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja arbitražnog vijeća uređuju se
pravilnikom koji donosi Upravni odbor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući
način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih
se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured,
nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti
odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena
u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V TIJELA UDRUGE
Članak 17.
Tijela Udruge su:
– Skupština
– Predsjednik
– Dopredsjednik
– Tajnik
– Upravni odbor
– Nadzorna komisija
– Časni sud

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju po 1 predstavnik
svake sportske sekcije, odnosno sportske ekipe te po jedan predstavnik pravne osobe
članice Udruge.
Mandat članova Skupštine traje godinu dana.
Predstavnici članova sportskih sekcija i ekipa biraju se natpolovičnom većinom glasova
članova sportske sekcije ili ekipe koju predstavljaju.
Izbor predstavnika članova sekcija i sportskih ekipa mora se obaviti do 01. veljače
tekuće godine. Svaki predstavnik članova sportske sekcije ili ekipe mora predočiti popis
članova i vlastoručne potpise članova sportske sekcije ili ekipe koji su ih izabrali.
Ako neka sportska sekcija ili ekipa do navedenog datuma tekuće godine ne obavi izbor
svojeg predstavnika gubi pravo na sufinanciranje svojih aktivnosti od strane Udruge u
tekućoj godini.
Članak 19.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u
tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te dan i
mjesto održavanja sjednice.
Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova
Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine ,predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red
sjednice.
Upravni odbor saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako
je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka,
sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i
dan održavanja sjednice).
Članak 20.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za
zastupanje upisana u Registar udruga. ili najmanje tri člana Udruge, koji su upisani u
popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.
Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti
dopredsjednik ili tajnik. U slučaju odsutnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika
Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će
predsjedati
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar. Zapisnik se trajno čuva u
arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova
Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije
određena posebna većina.

Članak 22.

Skupština udruge:
– utvrđuje politiku rada Udruge
– usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o
radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće
– donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja
udruga
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
– bira i razrješava sva tijela Udruge
– imenuje i opoziva likvidatora Udruge
– daje smjernice za rad Udruge
– odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge
– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge)
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih
tijela Udruge

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Predsjednik
Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 24.

Predsjednik:
– zastupa Udrugu,
– rukovodi radom Skupštine Udruge
– rukovodi radom Upravnog odbora
– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora
– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

– utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i
prihvaćanje
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
– podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi
registar udruga
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Upravnom odboru i Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom
radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje
Dopredsjednik.
Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

TAJNIK

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje
stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi registar članova.
Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština/ Predsjednik ili drugo
izvršno tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme
za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova

UPRAVNI ODBOR
Članak 29.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor Udruge.

Članak 30.
Upravni odbor čini devet članova.
Upravni je odbor izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Udruge saziva
sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora.
Članak 31.
– Upravni odbor utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose
Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
– saziva Skupštinu Udruge
– utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na
razmatranje i prihvaćanje
– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
– upravlja imovinom Udruge
– podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zadatke
– donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima
– donosi opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagradama i potporama te
besplatnom korištenju objekata i opreme.
Članak 32.
Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Udruge.
Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik.
Članak 33.
Za svoj rad Upravni je odbor odgovoran Skupštini.
Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

NADZORNA KOMISIJA
Članak 34.
Nadzorna komisija Udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom
nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Udruge i organ čiji je rad nadziran. Nadzorna
komisija utvrđuje je li djelatnost Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima
Udruge. Nadzorna komisija posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje
Udruge.
Članak 35.
Nadzorna komisija ima četiri člana. Mandat članova Nadzorne komisije traje četiri
godine. Sjednice Nadzorne komisije održavaju se prema potrebi. Nadzorna komisija
donosi odluke većinom glasova članova Nadzorne komisije.
ČASNI SUD
Članak 36.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih
Statutom ili drugim aktima. Stegovni postupak provodi Časni sud, sastavljen od tri
člana, koje bira i opoziva Skupština. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može
podnijeti Upravni odbor, Nadzorna komisija ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
Mandat članova Časnog suda traje četiri godine.
U stegovnom postupku mogu se izreći ove stegovne mjere :
– opomena
– isključenje iz Udruge
Odluke se donose većinom glasova članova Časnog suda.

Članak 37.
Protiv odluke Časnog suda može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave
odluke, podnijeti žalba Upravnom odboru.
Upravni je odbor dužan riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave
žalbe.
Članak 38.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, Skupština ili Upravni odbor mogu
osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju
komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i
odgovornost za obavljanje poslova.

VI IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 39.
Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim
prilozima, darovima i dotacijama iz proračuna
– novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju
ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz
inozemnih izvora
– nekretnine i pokretne stvari udruge,
– druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem
djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 40.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini
na razmatranje i prihvaćanje.

VII PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 41.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim
zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o
prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova
Skupštine Udruge.

Članak 42.
Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog
postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do
okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 43.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine
Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 44.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik i Upravni odbor Udruge.

U Zagrebu, 25.svibnja 2015. godine

PREDSJEDNIK SUFF-a:
Tomislav Bunjevac